PRIHLÁŠKA: prihlaska.doc

Cieľ

Zlepšiť a zdokonaliť individuálne a herné činnosti jednotlivca. Vytvárať pozitívne vzťahy, socializovať deti v inom prostredí. Zmysluplne využívať voľný čas počas prázdnin.

Zodpovední tréneri

Igor Liba, Jaromír Dragan, Slavo Ilavský, Martin Mižík

Termín

22.7.2016-28.7.2016

Miesto

Športové centrum Námestovo
 

Zraz účastníkov

22.7.2016 o 14:00 hod. Športové centrum Námestovo

Ukončenie

28.7.2016 o 13:00 - 14:00 hod. v Športovom centre Námestovo
 

Počet detí

40
 

Ubytovanie

Hotel ALTIS http://www.hotelaltis.sk
 

Stravovanie

5x denne strava, pitný režim, doplnok stravy, ovocie a keksy, druhá ľahšia večera

Program

2 x denne príprava na ľade
2 x denne príprava na suchu, športové hry, možnosť kúpania sa v bazéne
3x špeciálny program
Hry, zábava, relax, počas celého Kempu
plus PREKVAPENIE.
 

Uzávierka prihlášok

31. 05. 2016
 

Cena

350,- €

Záloha

100,- € vyplatiť hneď po prihlásení dieťaťa do Kempu.
 

Bankové spojenie

UniCredit Bank
Číslo účtu: 1334946001/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0013 3494 6001
Do poznámky nezabudnite napísať meno dieťaťa.

Dôležité

Kópiu karty poistenca – odovzdať trénerom pred odchodom
V prípade používania liekov, prosíme lieky zabaliť do vrecúška s označením mena dieťaťa a dávkovaním lieku – odovzdať trénerom

1. hokejová výstroj, 2. hygienické pomôcky ( uterák, mydlo, šampón, krém na opaľovanie, zubná pasta, kefka), 3. prezuvky na izbu, 4. Pyžamo, 5. športové oblečenie do telocvične 6. športová obuv do telocvične a vonku, 7. Plavky, 8. hry podľa zváženia


UPOZORNENIE

Nie je dovolené nosiť predmety , ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť.

Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia.

V prípade odhlásenia dieťaťa z Kempu okamžite nahlásiť túto skutočnosť Ing. Jane

Lopatníkovej na tel. č. 0903 626 876, 0905 409 042.

Info o hráčoviPoznámka:
kompletná hokejová výstroj, veci do telocvične a von, plavky, hygienické potreby.

Týmto prehlasujem, že moje dieťa je spôsobilé po fyzickej, mentálnej a zdravotnej stránke a môže navštevovať hokejové podujatia. Som si vedomý jeho zdravotného stavu a o všetkých zdravotných problémoch som informoval organizátorov hokejového kempu.

Škody spôsobené na majetku prevádzkovateľov, kde tieto škody vzniknú, budú hradené v plnej výške rodičmi.

Čestné vyhlásenie:
Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie ( napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.